Oikeuskansleri kritisoi Liedeksen roolia tekijänoikeuslain valmistelussa

Oikeuskansleri vastasi Effin alkuvuodesta tekemään kanteluun Jukka Liedeksen roolista tekijänoikeuslakiesityksen valmistelussa:

OKV_574_10_2022-OKV-8OKn päätös OKV574102022 ja OKV1225102022

Hän ymmärtää ja jakaa Effin huolet varsin hyvin. Poimintoja:

“Lainvalmistelun ulkoistaminen nyt esillä olevassa tapauksessa on ongelmallista ensinnäkin siitä syystä, että konsultti kytkettiin mukaan vasta esityksen jatkovalmisteluvaiheessa.”

Ulkopuolisten konsulttien käyttö lainvalmistelun alkuvaiheessa on normaalia, mutta konsultin tuominen mukaan viime tingassa lakia viimeistelemään ei.

“Toisekseen, saamani  selvityksen perusteella kyse ei myöskään ollut sellaisesta erityisasiantuntemuksesta, jota ministeriön vastuuvalmistelijoilla ei olisi ollut.”

Liedestä ei siis palkattu virkamiehiltä puuttuvan asiantuntemuksen vuoksi. Mitä erityistä annettavaa hänellä sitten oli? Tietty ei-ehkä-ihan-puolueeton näkökulma kenties?

OK toteaa myös aiheellisesti, että

“Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö lainvalmistelussa ei saa rajoittaa ministeriön velvoitteita myöskään tiedonhallinnan ja julkisuuden suhteen.”

OK ei myöskään niele Liedeksen selittelyjä puoluettomuudestaan:

“Konsultin kertoman mukaan asiantuntijalausunto perustui hänen osaamiseensa ja olisi ollut sisällöltään samanlainen, vaikka sitä olisi pyytänyt mikä tahansa taho. Nähdäkseni asiantuntijalausuntoja tilataan kuitenkin oikeudenkäynteihin henkilöiltä, joiden näkemykset ovat lausunnonpyytäjän mukaisia.”

Niinpä. Ja OK oivaltaa aivan oikein tämän merkityksen:

“Pidän huolestuttavana kantelussa esiin tuotua näkemystä siitä, että kyseinen tekijänoikeuslain säännös (25 h §) olisi muuttunut sisällöltään konsultin asiantuntijalausunnossa esitettyyn suuntaan. Viittaan myös talousvaliokunnan lausuntoon, jonka mukaan lausunnonantajissa on herättänyt hämmennystä se, että syksyllä 2021 lausunnoilla ollut esitysluonnos on osittain ollut sisällöltään hyvin erilainen kuin nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys”

ja vetää siitä selkeät johtopäätökset:

“Katson, että konsultin antama asiantuntijalausunto ja siinä esitetty tulkinta on ollut omiaan synnyttämään epäilyksiä täysin puolueetonta ja objektiivista lainvalmistelua kohtaan.”

“Pidän opetus- ja  kulttuuriministeriön menettelyä konsultin käyttämisessä hallituksen  esityksen jatkovalmistelussa näin ollen ongelmallisena.”

“Ulkopuolisille on perustellusti saattanut syntyä epäilys virkatoiminnan täyttä puolueettomuutta ja objektiivisuutta kohtaan”

On todellakin, eikä vain saattanut vaan syntynyt myös.

Toivottavasti sivistyvaliokuntakin ottaa tämän huomioon pohtiessaan lakiesitystä.

Asian taustasta lisää ks. https://www2.effi.org/tekijanoikeuslakia-jyrataan/, https://www2.effi.org/lehdistotiedote-effi-kanteli-oikeuskanslerille/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *