Effin syyskokous 19.12.2022: pöytäkirja, toimintasuunnitelma ja talousarvio

Electronic Frontier Finland – Effi ry:n sääntömääräinen syyskokous, 19.12.2022 Internet

Paikka: Internet, Jitsi

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Leena Romppainen avasi kokouksen kello 18:07.

2. Järjestäytyminen

 • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Romppainen ja sihteeriksi Timo Karjalainen.
 • Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ville Myllymäki ja Raoul Plommer.
 • Ääntenlaskijoina toimii vaalitoimikunta, jonka jäseniä ovat Otso Kassinen ja Jori Mäntysalo.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Vuoden 2021 tilinpäätös ja tilikertomus

Leena Romppainen esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen.

5. Toiminnantarkastajien lausunto

Antti Värri esitteli toiminnantarkastajien lausunnon.

Puheenjohtajaksi siirtyi Ville Myllymäki.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus vastuuvelvollisille.

Puheenjohtajaksi palasi Leena Romppainen.

7. Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus

Pohjaesityksenä samat maksut kuin vuonna 2022:

 • Vuoden 2023 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin varsinaisille jäsenille:
  • I jäsenmaksuluokka 12 euroa
  • II jäsenmaksuluokka 24 euroa
  • III jäsenmaksuluokka 96 euroa
  • IV jäsenmaksuluokka 384 euroa
 • Kannatusjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin:
  • I kannatusjäsenmaksuluokka 120 euroa
  • II kannatusjäsenmaksuluokka 600 euroa
  • III kannatusjäsenmaksuluokka 1200 euroa
  • IV kannatusjäsenmaksuluokka 3000 euroa
 • Päätettiin yksimielisesti, että 19.12.2022 tai myöhemmin jäseneksi liittyneiden jäsenmaksu kattaa myös vuoden 2023 jäsenyyden.
 • Päätettiin yksimielisesti, että ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on samalla liittymismaksu.

8. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023

 • Leena Romppainen esitteli hallituksen esityksen talousarvioksi.
 • Leena Romppainen esitteli hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi.
 • Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023. Äänestettiin Effin LimeSurveyssä, tulokset: 17 kyllä-ääntä, 1 tyhjä ja 1 ääni jätetty antamatta.

9. Puheenjohtajan vaali

 • Tämän kohdan käsittelyn ajan kokouksen puheenjohtajana toimi Ville Myllymäki.
 • Vuoden 2022 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Leena Romppainen.

Puheenjohtajaksi palasi Leena Romppainen.

10. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden vaali

 • Hallitukseen oli ehdolla 6 ehdokasta kun Leena Romppainen oli valittu puheenjohtajaksi.
 • Vuoden 2023 hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti Elias Aarnio, Timo Karjalainen, Raoul Plommer, Sirpa Pöyhönen, Tapani Tarvainen ja Topi Toosi.

11. Kahden (2) toiminnantarkastajan ja kahden (2) varatoiminnantarkastajan vaali

 • Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2023 valittiin Antti Värri ja Lauri Laitinen, ja varatoiminnantarkastajiksi Ville Myllymäki ja Marko Saaresto.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:32.


Olemme tarkastaneet ja todenneet pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi.
Ville Myllymäki ja Raoul Plommer
pöytäkirjantarkastajat
22.12.2022

Electronic Frontier Finland – Effi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2023

1. Yleistä

Electronic Frontier Finland jatkaa toimintaansa vuonna 2023 aikaisemmin kehittyneiden mallien mukaisesti. Yhdistys toimii jatkossakin valppaana kansalaisten sähköisten oikeuksien puolustajana paikallisella, kansallisella, eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla.

2. Jäsenistö

Jäsenhankintaa jatketaan aktiivisesti. Jäsenhankinnan perustan tulee muodostamaan tuloksekas toiminta, jonka mahdollisimman monet potentiaaliset jäsenet kokevat omakseen. Effi osallistuu järjestöesittelyihin mahdollisimman monessa kohteessa. Esittelyjä tuetaan tarjoamalla tarkoitusta varten koostettua materiaalipakettia aktiivisesti jäsenistölle. Tämänhetkinen materiaalipaketti: banderolli sekä rollup ja jaettavaksi Under Surveillance -sarjakuva, Sähköisen äänestyksen ongelmat -lehtinen, Internetin estot -lehtinen, Richard Stallmanin Oikeus lukea -essee sekä yhdistyksen esite.

3. Päätöksenteko ja yleinen toiminta

Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa sähköpostitse. Tämän lisäksi fyysisiä kokouksia pidetään vuoden aikana 1-4. Eri aihepiireille nimetään omat vastuuhenkilöt, jotka vastaavat toiminnastaan hallitukselle. Tarvittaessa hallitus voi nimetä myös työryhmiä vastaamaan laajemmista hankkeista.

Yhdistyksen kannanottojen ja lausuntojen laatimisessa pyritään osallistamaan jäsenistöä mahdollisimman paljon.

4. Tiedotustoiminta

Effin tiedotustoiminta tulee jatkumaan pääasiassa nykyisellä linjalla.

Palveluissa, joiden käyttö edellyttää tietojen luovuttamista EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelle, Effi keskittyy näkymiseen ja pyrkii hyödyntämään keskustelussa muita foorumeita.

Tiedotustoiminnan rungon muodostavat:

 • Lehdistötiedotteet ja muut julkiset kannanotot.
 • Verkkosivusto, jonne kerätään julkaistavat materiaalit.
 • Effin blogi, jonne kirjoitetaan pari kertaa kuussa.
 • Yhteisölliset mediat, kuten Twitter (@Effi_ry) (1165 seuraajaa 19.12.2022) ja Effin Facebook-ryhmä (3288 jäsentä 19.12.2022).

Näiden lisäksi:

 • Mahdollisuuksia uusien viestintäkanavien perustamiseen tutkitaan.
 • Yhteisöllisten medioiden käyttämistä parannetaan yhä.
 • Tuotetaan esittely- ja tiedotusmateriaalia paikallistason Effi-toimijoiden käyttöön.
 • Parannetaan tiedotusta suoraan puolueisiin.
 • Tuotetaan lyhyt video Effin perusesittelystä messu- ym. käyttöön.
 • Ylipäänsä videomateriaaleihin satsataan.

Painetut materiaalit:

 • Under Surveillance -sarjakuva
 • Sähköisen äänestyksen ongelmat -lehtinen
 • Oikeus lukea
 • Internetin estot

Laaditaan uutta materiaalia:

 • My Data Done Right -sivuston toteutus suomeksi
 • Suomennetaan the charter of rights and principles for the internet, http://internetrightsandprinciples.org/site/charter/
 • Suomennetaan muita EDRin bookletteja, kuten
  • Aktivistin opas Brysselin sokkeloon
  • Miksi sananvapaudella on väliä?
  • Copyrightin kiusat
  • Kuinka Internet toimii
 • Kansalaisen tietosuojaopas
 • Uudistetaan Effin yleisesite
 • Digitaalinen kuolinpesä
 • Tarroja

4.1. Jäsenistöön kohdistuva tiedotus

 • Riittävän usein ilmestyvä, sähköpostitse lähetettävä jäsentiedote.
 • Sosiaalista mediaa (Facebook ja Twitter) tehostetaan, tavoittavuus paranee.
 • Toteutetaan ainakin yksi jäsenkysely.
 • Otetaan käyttöön oma chat, todennäköisesti Mattermost.

5. Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon

Effi tulee jatkamaan aktiivista vaikuttamista lainsäädännön ja sen noudattamisen kehittämiseen sen kaikilla tasoilla, sekä puolueohjelmiin. Effillä on oma hallitusohjelmatavoitelista, joka päivitetään ja jonka toteutumista seurataan aktiivisesti. Effi seuraa ja pyrkii vaikuttamaan myös yritysten ja muiden ei-valtiollisten toimijoiden Effin alaan liittyvään toimintaan.

Erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin:

 • EU:n lainsäädäntö CSAM, AI Act, Data Act
 • Digihenkilöllisyys Suomessa ja EU:ssa
 • EU:n digitaalisia palveluita (Digital Services Act) ja digitaalisia markkinoita (Digital Market Act) koskevat asetukset
 • EU:n terroristisen verkkosisällön levittämisen ehkäisemistä koskeva ehdotus
 • uuden urkintalain eli verkkotiedustelulainsäädännön seuranta
 • EU:n tekijänoikeusdirektiivin kansallinen toteutus; tekijänoikeusjärjestelmän kehitys ja siihen liittyvät lainsäädäntöhankkeet
 • kansalaisten yksityisyyden toteutuminen viranomaisasioinnissa ja yhtiöittämiseen liittyvien ongelmien seuranta
 • teletunnistetietojen tallennusvelvollisuus ja muut urkintahankkeet
 • anonyymin viestintämahdollisuuden turvaaminen
 • julkishallinnon tietoyhteiskuntahankkeiden seuranta
 • nettisensuurihankkeiden seuranta
 • kansalaisten tiedonsaannin ja hallinnon avoimuuden edistäminen, avoin data
 • e-health-hankkeet, sähköinen potilasarkisto, sähköiset reseptit
 • sähköinen tunnistautuminen
 • standardit, avoimuus ja rojaltivapaus
 • ruuhkamaksut ja liikenteenseurantajärjestelmät
 • esineiden internet
 • EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaikutusten seuranta
 • AI ja koneoppiminen

Lisäksi Effi ottaa aktiivisesti osaa suomalaiseen tietoyhteiskuntakeskusteluun sekä jatkaa seminaarien järjestämistä ajankohtaisista aiheista. Effi ottaa osaa resurssien rajoissa keskeisimpiin alan kansainvälisiin tapahtumiin, kuten ICANN-kokouksiin, RightsCon-konferenssiin, EuroDIGiin ja Internet Governance Forumiin, sekä Freedom Online Coalitionin kokouksiin.

5.1 Eduskunta
 • Luodaan ja ylläpidetään kontakteja kansanedustajiin
 • Pyritään vaikuttamaan kansanedustajien kantoihin Effille tärkeissä asioissa
 • Järjestetään eduskuntavierailu ja 1-2 yhteistapahtumaa
5.2 EU-vaikuttaminen
 • Luodaan ja ylläpidetään kontakteja Suomen meppeihin ja muihin eurokraatteihin
 • Pyritään vaikuttamaan meppien kantoihin Effille tärkeissä asioissa
 • Pyritään järjestämään EU-parlamenttivierailu

6. Kampanjointi

Jatketaan yhdistyksen Tor-solmujen (3 kpl: Espoo, Jyväskylä, Oulu) pyörittämistä. Kampanjoidaan julkisten palveluiden tietosuojan edistämiseksi, esimerkiksi kodin ja koulun/päiväkotien välisten viestintäsovellusten ja pysäköinninvalvonnan kohdalla.

7. Yhteistyöverkostot

Kansallisesti

Effi jatkaa yhteistyötä ja keskustelua ihmisoikeus-, sananvapaus-, tekijänoikeus-, avoin data-, kuluttaja- ja nuorisojärjestöjen kanssa, esimerkiksi Amnesty Internationalin, COSSin, Ihmisoikeusliiton, Kuluttajaliiton, Open Knowledge Finlandin, Suomen Internet-yhdistyksen (ISOC Finland), Suomen standardoimisliiton, Suomen PENin, Tekijänoikeudellisen yhdistyksen ja Toimittajat ilman rajoja -järjestön kanssa. Myös alan viranomaisvaikuttajien, kuten tietosuojavaltuutetun, tiedusteluvaltuutetun, yhdenvertaisuusvaltuutetun ja lapsiasiavaltuutetun, kanssa toimitaan jatkossakin aktiivisesti. Effi osallistuu myös Finnish Internet Forumin järjestämiseen.

Kansainvälisesti

Effi jatkaa aktiivista osallistumistaan European Digital Rightsin (EDRi) toimintaan, mitä kautta järjestöllä on suora tiedonhankinta- ja vaikutuskanava EU-tasolla. Effi pyrkii myös osallistumaan YK:n, erityisesti Internet Governance Forumin ja WIPOn tekijänoikeuskomitean toimintaan. Effi on ICANNin GNSO:n (Generic Names Supporting Organization) Non-Commercial Stakeholder Groupin (NCSG) ja sen osastojen Non-Commercial Users’ Constituencyn (NCUC) ja Not-for-Profit Organizations’ Constituencyn (NPOC) jäsen. Effi on My Data Globalin jäsen.

8. Paikallistoiminta

Paikallistoimintaa tarvitaan enemmän ja sitä kehitetään ja tuetaan. Koronapandemiavuosina paikallistoimintaa ei juurikaan ole ollut. Pyritään uudelleenkäynnistämään, tukemaan ja kehittämään toimintaa erityisesti Oulussa, pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Jyväskylässä. Tapahtumiin on lainattavissa yhdistyksen materiaalipaketti.

9. Talous

Yhdistyksen talous perustuu ensisijaisesti jäsenmaksutuloihin. Tämän lisäksi järjestö yrittää saada rahoitusta myös mahdollisilta yhteistyökumppaneilta sekä kotimaisilta ja kansainvälisiltä säätiöiltä. Yksittäisiä hankkeita varten voidaan hakea rahaa myös julkiselta sektorilta. Effi jatkaa myös jäsentuotteiden, kuten T-paitojen, myyntiä. Tuotevalikoimaa laajennetaan mahdollisuuksien mukaan.

Vuonna 2023 tavoitteena on, että yhdistyksellä on 1-2 osa-aikaista työntekijää. Lisäksi ostetaan tarvittaessa palveluita ulkopuolisilta, mm. graafista suunnittelua ja videotuotantoa.

9.1 Rahankeräys

Yhdistys ja sen hallituksen jäseniä on ollut tutkinnassa epäiltynä rahankeräysrikoksesta vuodesta 2015. Minkäänlaisista varsinaisista varojen väärinkäytöksistä yhdistystä ei epäillä, vaan kyseessä on sama vanha asia: saako yhdistyksen sivuilla olla tilinumero ja tieto että yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia. Esitutkinta saatiin päätökseen vuonna 2020 ja käräjäoikeuden ratkaisu saatiin 14.1.2022. Yhdistys valitti hovioikeuteen ja asiaa käsiteltäneen hovioikeudessa vuonna 2023.

Jos yhdistys voittaa jutun ja ratkaisu jää lainvoimaiseksi, järjestetään 0-2 pienkeräystä ja haetaan uudelleen rahankeräyslupaa. Jos pienkeräys kielletään ja rahankeräyslupa hylätään, valitetaan päätöksistä. Jos oikeuden päätös ei tyydytä yhdistystä, siitä valitetaan.

9.2 Taloushallintajärjestelmän uudistus

Hallitus selvittää vaihtoehtoja modernimmaksi taloushallintajärjestelmäksi.

10. Ekskursiot

Effi järjestää vierailuja yhdistyksen toimialueeseen kuuluviin kohteisiin, esim. Kansalliskirjastoon, alan yrityksiin ja tekijänoikeusjärjestöihin.

11. Ville Oksasen muistopalkinto

Hallitus selvittää Suomen yliopistojen oikeustieteellisten tiedekuntien kiinnostusta osallistua Ville Oksasen muistopalkinnon toteuttamiseen gradupalkintona.

12. Tapahtumat

Kevätkaudella järjestetään ainakin yksi yhteistyötilaisuus eduskunnan ja tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa. Osallistutaan Euroopan tietosuojapäivään ja kansainväliseen Freedom not Fear -teemapäivään. Isoveli-palkinnot jaetaan. Järjestetään yhdistyksen aihepiiriin liittyviä video- ja keskusteluiltoja. Lisäksi mahdollisesti osallistutaan pienempiin tapahtumiin ympäri Suomea.

Kaikille jäsenille avoimia pienimuotoisia temaattisia tapahtumia järjestetään tarpeen ja kiinnostuksen mukaan, myös yhteistyössä muiden tahojen (esim. Suomen Internet-yhdistys, Open Knowledge Finland, IKI ry) kanssa.

Yhdistyksen kevätkokous ja mahdollinen oheistapahtuma järjestetään huhti-kesäkuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Koronaviruspandemian jatkuessa tapahtumia järjestetään lähtökohtaisesti etätapahtumina.

12.1. Yhdistyksen 22-vuotisjuhlavuosi

Yhdistys täytti 20 vuotta 5.9.2021. Koronapandemian vuoksi isommat juhlat ovat siirtyneet eteenpäin. Juhlavuoden kunniaksi julkaistaan yhdistyksen historiikki ja järjestetään 22-vuotisjuhlatapahtuma.

12.2 EuroDIG 2023 Suomessa

EuroDIG 2023 on Suomessa Tampereella 19.-21.6.2023, Effi osallistuu järjestelyihin.

13 Koulutus

13.1 Oma koulutustoiminta

Järjestetään yksin tai yhdessä muiden soveltuvien järjestöjen kanssa ainakin yksi koulutustapahtuma, tavoitteena saada lisää aktiivisia ihmisiä mukaan toimintaan.

13.2 EDRi-verkoston koulutustoiminta

Osallistutaan EDRi-verkoston koulutustoimintaan mahdollisimman aktiivisesti.

13.3 European Summer School on Internet Governance

Tarjotaan jäsenistölle mahdollisuutta hakea sponsorointia European Summer School on Internet Governanceen https://eurossig.eu/eurossig/.

 


Electronic Frontier Finland – Effi ry:n talousarvio vuodelle 2023

  TA 2023   Tot 2022   TA 2022
TULOT
Jäsenmaksutulot 35 000 25 164 35 000
Kannatusjäsenmaksut 15 000 2 500 15 000
Kannatustuotemyynti 5 000 380 5 000
Lahjoitukset 6 000 5 678 5 000
Rahankeräys 0 0 0
Muut 5 000 24 5000
Yht. 66 000 33 746 65 000
MENOT
Palkat -42 000 -1 000 -42 000
Toimisto -1 200 -875 -200
Matkakulut -20 000 -5 950 -5 000
Kannatustuotehankinnat -2 000 0 -2 000
Kannatustuotepostitukset -300 -90 -300
Kannatustuotekauppa -650 -608 -700
Tapahtumat -9 000 0 -9 000
Kokoukset -500 0 -500
Jäsenmaksut -2 000 -1 910 -1 350
Edustuskulut -1 000 0 -1 000
Pankki- ja postikulut -1 000 -465 -950
Mainosmateriaali -1 200 -350 -1 200
Kampanjat -3 400 -3 354 -3 400
IT-kulut -5 000 -1 677 -2 000
Muut -13 000 -6 407 -24 877
Yht. -102 250 -22 686 -94 427
ALI-/YLIJÄÄMÄ -36 250 11 060 -29 427

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *