Electronic Frontier Finland – Effi ry:n säännöt

Nimi, kotipaikka ja tarkoitus


1§ Yhdistyksen nimi on Electronic Frontier Finland – Effi ry. Nimen lyhenne on Effi. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2§ Yhdistyksen tarkoitus on edistää perusoikeuksien ja demokratian toteutumista niin Internetissä kuin yhteiskunnassa laajemminkin, erityisesti suojata sananvapautta ja yksityisyyttä sekä edistää tasapainoista immateriaalioikeusjärjestelmää, avointa pääsyä tietoon ja hallinnon läpinäkyvyyttä.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa;
 • järjestää kokouksia, koulutus- ja neuvontatilaisuuksia sekä tutustumismatkoja jäsenilleen;
 • antaa lausuntoja lainsäädäntöhankkeista;
 • vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon;
 • pitää yhteyttä kansainvälisesti muihin samoihin tarkoitusperiin pyrkiviin yhdistyksiin;
 • tarjoaa voittoa tuottamatta oikeudellista neuvontaa ja auttaa tarvittaessa oikeudenkäyntikulujen rahoituksen järjestämisessä;
 • myöntää stipendejä yhteiskunnalliseen ja tekniseen tutkimukseen suosimatta omia jäseniään.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia sekä testamentteja;
 • järjestää keräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia;
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin, joihin kuuluminen edistää yhdistyksen tavoitteita.

Jäsenet


4§ Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet. Yhdistyksellä voi olla lisäksi kunniapuheenjohtaja ja kunniajäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus hakijan maksettua voimassa olevan liittymismaksun.

Varsinaisilla jäsenillä ja kannatusjäsenillä on kummillakin erikseen neljä jäsenmaksutasoa. Jäsen valitsee itse haluamansa jäsenmaksutason. Jäsenten oikeudet eivät riipu jäsenmaksutasosta.

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummankin jäsenryhmän kullekin jäsenmaksutasolle päättää syyskokous.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

5§ Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos jäsen
hallituksen kehotuksesta huolimatta jättää täyttämättä hänelle sääntöjen mukaan
kuuluvia velvoitteita tai toimii yhdistyksen tavoitteiden vastaisesti.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

6§ Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua yhdistyksen pyrkimyksiä ansiokkaasti edistäneen henkilön, jos ainakin 3/4 kokouksessa annetuista äänistä kannattaa hallituksen tekemää kunniajäsenehdotusta. Yhdistys voi kutsua samoin perustein yhdistykselle kunniapuheenjohtajan, joita voi olla vain yksi kerrallaan.

Yhdistyksen kokous voi erityisen painavista syistä erottaa kunniajäsenen tai kunniapuheenjohtajan.

7§ Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokoukset


8§ Yhdistyksellä on kaksi vuosittaista kokousta, syyskokous ja kevätkokous. Yhdistyksen kokoukseen voidaan hallituksen niin päättäessä osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, hallituksen tarkemmin määräämillä tavoilla.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-kesäkuussa ja syyskokous heinä-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat
asiat:

 • esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto;
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.

Syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 • päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet;
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio;
 • valitaan yhdistyksen puheenjohtaja;
 • valitaan hallituksen jäsenet ja mahdolliset muut toimihenkilöt;
 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9§ Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai joko vähintään yksi neljäsosa (1/4) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään kaksikymmentä (20) yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.

Kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

10§ Yhdistyksen kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat on ilmoitettava
yhdistyksen kotisivulla sekä yhdistyksen sähköisellä postituslistalla vähintään
neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

11§ Kokouksen päätökseksi tulee, jollei näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Äänestys on suoritettava suljetuin lipuin milloin vähintään kolme (3) äänivaltaista osanottajaa sitä pyytää.

Valtakirjalla ei saa äänestää.

12 § Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin henkilövaalina. Vaalissa voidaan äänestää vain ehdolle asetettuja henkilöitä. Jokaiseen vaalilippuun tulee merkitä korkeintaan yhtä monta nimeä kuin on valittavia. Kukin vaalilipussa mainittu ehdokas saa yhden äänen.

Kun valittavia on vain yksi, toimitetaan vaali enemmistövaalina. Valituksi tuleminen edellyttää ehdotonta enemmistöä annetuista äänistä. Mikäli yksikään ehdokas ei vaalin ensimmäisellä kierroksella saa ehdotonta enemmistöä, toimitetaan toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä, jolloin eniten ääniä saanut tulee valituksi. Mikäli äänet menevät tasan toisella äänestyskierroksella, ratkaistaan vaali arvalla.

Kun valittavana on samanaikaisesti useampia henkilöitä, vaali toimitetaan siten, että valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä. Mikäli äänet menevät viimeisen paikan tai viimeisten paikkojen kohdalla tasan, ratkaistaan valittava ehdokas tai valittavat ehdokkaat arvalla.

13§ Kokouksessa esillä oleva asia on pantava pöydälle, jos kymmenen (10) jäsentä niin vaatii, ellei sitä julisteta kiireelliseksi vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. Asian voi toistamiseen panna pöydälle vain kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä.

14§ Kokousten pöytäkirjat tarkastaa kaksi valittua pöytäkirjantarkastajaa kuukauden kuluessa kokouksesta.

Hallitus


15§ Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut yhdistyksen puheenjohtaja ja neljästä (4) kymmeneen (10) jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan yhden tai useampia varapuheenjohtajia sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen tehtävänä on:

 • yhdistyksen päätösten toimeenpano ja toiminnan johtaminen;
 • yhdistyksen kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelu ja esittely;
 • yhdistyksen taloudenhoidon valvonta;
 • yhdistyksen talousarvion ja toimintasuunnitelman laadinta;
 • yhdistyksen edustuksesta päättäminen;
 • toimikuntien ja toimihenkilöiden toiminnan valvominen;
 • toimikuntien toimintasuunnitelmien ja toimintakertomusten hyväksyminen;
 • yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilikertomuksen laatiminen;

16§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

17§ Hallitus on päätösvaltainen, kun kaikille sen jäsenille on kokouksesta ilmoitettu ja läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Päätökset tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

18§ Yhdistyksen kokous voi tarpeen vaatiessa valita myös muita toimihenkilöitä ja toimikuntia.

Hallinto ja talous

19§ Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

20§ Toimihenkilöt, jotka eivät ole hallituksen jäseniä, valitaan toimikaudeksi kerrallaan, ellei tehtävä liity jonkin määrätyn suunnitelman hoitamiseen tai toteuttamiseen, jolloin henkilöä valittaessa voidaan päättää toisin.

21§ Yhdistyksen kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen, toimihenkilön tai toimikunnan kesken toimikautta perustellusta syystä. Tarvittaessa tilalle voidaan valita uusi henkilö. Asian käsittelystä on mainittava kokouskutsussa.

22§ Yhdistyksen taloudenhoitoa valvovat toiminnantarkastajat, joille tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta ja muulloinkin pyydettäessä. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Erityisiä määräyksiä


23§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin. Hallitus voi oikeuttaa hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yksinään yhdistyksen nimen, joko yleisesti tai tiettyä erikseen määrättyä tarkoitusta varten.

24§ Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, mikäli sääntöjen muuttamisesta on mainittu kokouskutsussa ja kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa muutosehdotusta kokouksessa. Sääntömuutos on lisäksi vahvistettava toisessa, vähintään kaksi viikkoa myöhemmin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä.

25§ Yhdistyksen purkamisesta voidaan päättää yhdistyksen kokouksessa, mikäli kokouskutsussa on mainittu yhdistyksen purkamisesta ja kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa purkamista. Purkamispäätös on lisäksi vahvistettava toisessa, vähintään kaksi viikkoa myöhemmin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

(Säännöt rekisteröity PRH:ssa 17.12.2013)