Kryptoakronyymisanasto

Kryptoakronyymisanasto
======================

Effin tiedotteissa ja muissa julkaisuissa esiintyy usein varsinkin politiikkaan ja tekniikkaan liittyviä lyhenteitä ja termejä, jotka eivät välttämättä ole kaikille tuttuja. Tämä sanasto toivottavasti helpottaa niiden ymmärtämistä.

ACLU
`American Civil Liberties Union, <http://www.aclu.org/>`_ ajaa Yhdysvalloissa kansalaisten oikeuksia ja vapauksia.

ACTA
`Anti-Counterfeiting Trade Agreement, <http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement>`_ “sopimus” tekijänoikeusrikkomuksia vastaan. ACTAa on valmisteltu epädemokraattisesti lähinnä yritysten ehdoilla.

APC
`The Association for Progressive Communications, <http://www.apc.org/english/index.shtml>`_ maailmanlaajuinen kansalaisjärjestöjen verkosto, joka tukee rauhan, ihmisoikeuksien ja ympäristönsuojelun hyväksi tehtävää työtä etenkin tietotekniikan avulla. APC:ssä on 50 jäsenjärjestöä.

`Article 29 WP <http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/index_en.htm>`_
Tietosuoja-asioista huolehtiva EU-elin. Suomesta työryhmässä on tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio.

ASEM
`Asia-Europe Meeting, <http://www.aseminfoboard.org/>`_ EU-maiden ja 16 Aasian valtion muodostama yhteistyöelin.

ASEF
`Asia-Europe Foundation, <http://www.asef.org/>`_ ASEMin yhteydessä toimiva järjestö, joka pyrkii edistämään ajatustenvaihtoa valtioiden ja kansalaisjärjestöjen kesken ja mm.järjestää ihmisoikeusaiheisia konferensseja.

BEREC <http://erg.eu.int/links/index_en.htm>`_
Body of European Regulators for Electronic Communications. EU:n jäsenmaiden viestinnän valvontavirastojen yhteistyöjärjestö. Suomesta mukana on Viestintävirasto eli `FICORA. <http://www.ficora.fi/>`_

blog
`Web-log, <http://en.wikipedia.org/wiki/Blog>`_ verkkosovellus jossa on päivättyjä
kirjoituksia yleensä aikajärjestyksessä päivä- tai lokikirjan tapaan. Alunperin
pelkkä linkkilista, kirjaimellisesti www-selailijan “lokikirja”.

CC
`Creative Commons. <http://creativecommons.org>`_ Yhteisnimitys lisensseille, joissa tekijä voi itse määrätä ehdoista joilla hänen teostaan saa käyttää.

CCC
`Chaos Computer Club, <http://www.ccc.de/>`_ saksalainen effinkaltainen järjestö.

CFP
`Computers, Freedom & Privacy, <http://www.cfp.org/>`_ Pohjois-Amerikassa vuosittain järjestettävä konferenssi vapaudesta ja yksityisyydestä tietoverkoissa.

CMS
`Content management system. <http://en.wikipedia.org/wiki/Content_management_system>`_ Tietokoneohjelmisto, jonka avulla voidaan hallita useiden kirjoittajien yhteistyössä tekemiä tiedostoja.

CODE
`Campaign for Open Digital Environment. <http://www.ipjustice.org/CODE/>`_

CPH
`Contracted Parties House <http://icannwiki.com/index.php/NCPH>`_,
ICANNin GNSO:n osa, jossa ovat ICANNin kanssa sopimussuhteessa olevat toimijat (registrars, registries).

CSG
`Commercial Stakeholder Group <http://icannwiki.com/index.php/CSG>`_, ICANNin kaupallisia tahoja edustava komitea.

DMCA
Digital Millennium Copyright Act of 1998 `(pdf) <http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf>`_ , Yhdysvaltain tekijänoikeuslakiin v. 1998 lisätty sääntökokoelma, jossa säädetään mm. digitaalisista kopionestotekniikoista.

DRM
Digital Rights Management (“Digital Restrictions Management”).
Yhteisnimitys kaupallisesti motivoiduille teknisille rajoitteille digitaaliseen tiedonsiirtoon, esim. CD-levyjen “kopiosuojaus” ja DVD-kiekkojen aluekoodaus.

DRP
Digital Rights Protection, luultavasti käytännössä aivan sama kuin DRM mutta uudella nimellä.

ECHR
European Court of Human Rights eli Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, EIT.

ECJ
European Court of Justice eli `Euroopan Unionin tuomioistuin. <http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/>`_

EDRi
`European Digital Rights. <http://www.edri.org/>`_
Digitaalisia kansalaisoikeuksia puolustava järjestö, jonka perustajajäsen Effi on.
EDRissä on 29 jäsenjärjestöä 18:ssä Euroopan maassa.

EFF
`Electronic Frontier Foundation. <http://www.eff.org/>`_
Sähköisiä ihmisoikeuksia puolustava Effin yhdysvaltalainen sisarjärjestö.

Effi ry
`Electronic Frontier Finland. <http://www2.effi.org/>`_
Sähköisiä kansalaisoikeuksia puolustava suomalainen yhdistys.

EIT
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin.

EPC
Euroopan patenttisopimus (European Patent Convention), Euroopan patenttijärjestön
perustamisasiakirja.

EPO
`Euroopan patenttijärjestö (European Patent Organisation) <http://www.epo.org/>`_
tai sen päätoimielin Euroopan patenttivirasto (European Patent Office).
Euroopan patenttisopimuksella (EPC) muodostettu eurooppalaisia patentteja myöntävä järjestö.
Ei juridisesti EU:n elin (jäseninä myös ei-EU-maita).

EURODAC <http://europa.eu.int/scadplus/leg/fi/lvb/l33081.htm>`_
Vuonna 2003 aloitettu järjestelmä, jossa on kaikkien EU-alueelle turvapaikkaa hakeneiden sormenjäljet. Yhtenä tarkoituksena on estää hakemukset useampaan jäsenvaltioon.

FFII
`Foundation for a Free Information Infrastructure. <http://www.ffii.org/>`_
Tiedon vapaata saatavuutta edistävä kansainvälinen järjestö.

FICORA <http://www.ficora.fi/>`_
Suomen Viestintäviraston tehtävänä on valvoa sähköisten viestintäverkkojen toimivuutta ja tietoturvaa sekä lisätä kansalaisten ja yritysten tietoturvaosaamista.

FLOSS / FOSS
Free/Libre Open Source Software. Yhteisnimitys vapaille ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoille.

FSF
`Free Software Foundation. <http://www.fsf.org/>`_

GNU
`GNU’s Not Unix. <http://www.gnu.org/>`_

GPL
`General Public Licence. <http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>`_
Lisenssi, jonka mukaan tietokoneohjelmaa lähdekoodeineen saa levittää vapaasti.

GNSO
`Generic Names Supporting Organization <http://gnso.icann.org/>’_, ICANNin osa, joka käsittelee geneerisiä ylätason domaineja, kuten .org, .com jne.

ICANN <http://www.icann.org>`_
`Internet Corporation of Assigned Names and Numbers <http://www.icann.org>`_, Internetin osoitteistoa hallinnoiva organisaatio.

IFPI
`International Federation of the Phonographic Industry. <http://www.ifpi>`_ Tallenneteollisuuden kansainvälinen kattojärjestö, johon suomalainen ÄKT kuuluu.

ICT
Information and communication technology, tieto- ja viestintätekniikka (mm. Internet).

IGF
`Internet Governance Forum, <http://www.intgovforum.org/>`_ YK:n alainen Internetin hallintaa pohtiva monenlaisten toimijoiden vapaamuotoinen elin.

IMSLP
`International Music Score Library Project, <http://imslp.org/>`_ Tekijänoikeudesta vapautunutta musiikkia jakava nettimusiikkikirjasto.

IPR
Intellectual Property Rights, immateriaalioikeudet. Yhteisnimitys tekijänoikeuksille, patenteille, tavaramerkeille jne. Kysymys ei ole tavanomaisessa mielessä omaisuudesta vaan lailla säännellyistä ajallisesti ja sisällöllisesti rajoitetuista yksinoikeuksista.

IPRED <http://wiki.openrightsgroup.org/wiki/IPRED>`_
Intellectual Property Rights Enforcement Directive; EU-direktiivihanke, joka pyrkii tekemään tekijänoikeusrikkomukset rikosoikeudellisest rangaistaviksi.

ISO
`International Organization of Standardization, <http://www.iso.org>`_
Kansainvälinen standardointijärjestö.

ISP
Internet Service Provider, Internet-palveluntarjoaja.

JHA
`Justice and Home Affairs, <http://europa.eu.int/comm/justice_home/>`_ Euroopan `komission <http://europa.eu.int/comm/index_fi.htm>`_ osasto, joka käsittelee mm. EU-kansalaisuuteen, perusoikeuksiin ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyviä asioita.

KaZaa
Eräs tiedostonvaihtoon tarkoitettu vertaisverkkosovellus.

LIBE
`Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta, <http://www.europarl.eu.int/committees/libe_home.htm>`_ Euroopan parlamentin toimielin, jonka vastuualueeseen kuuluu valvoa ihmisoikeuksien toteutumista EU:n alueella.

MPA
Useita eri etujärjestöjä: 1. `Motion Picture Association, <http://www.mpaa.org/>`_ yhdysvaltalaisten elokuvatuottajien liiton ulkomailla toimiva osa. 2. `Music Publishers’ Association, <http://www.mpa.org/>`_ yhdysvaltalainen musiikintuottajien liitto. 3. `Magazine Publishers of America, <http://www.magazine.org/>`_ yhdysvaltalainen aikakauslehtien julkaisijoiden liitto.

MPAA
`Motion Picture Association of America, <http://www.mpaa.org/>`_ yhdysvaltalaisten elokuvatuottajien etujärjestö.

MP3
Äänitiedon pakkaustapa (“MPEG-1 Audio Layer 3”), sekä algoritmi että tiedostomuoto.

MPEG
`Moving Pictures Expert Group <http://www.chiariglione.org/mpeg/>`_ , ISOn ääni- ja (elo)kuvatiedon koodausstandardeista vastaava ryhmä.

NGO
Non-governmental organization, valtioista riippumattomien järjestöjen yhteisnimitys; mm. kansalais- ja etujärjestöt, myös liikeyritysten muodostamat.

NCPH
`Non-Contracted Parties House <http://icannwiki.com/index.php/NCPH>`_,
ICANNin GNSO:n osa, jossa ovat muut kuin ICANNin kanssa sopimussuhteessa olevat toimijat.

NCSG
`Non-Commercial Stakeholder Group <http://icannwiki.com/index.php/NCSG>`_, ICANNin ei-kaupallisia tahoja edustava komitea.

NCUC <http://ncuc.org>`_
`Non-Commercial Users’ Constituency <http://ncuc.org>`_
ICANNin GNSO:n ei-kaupallisia, ei-sopimussuhteisia tahoja edustava alaorganisaatio.

NPO
Non-profit organization, voittoa tavoittelemattomien eli epäkaupallisten järjestöjen yhteisnimitys.

NPOC
`Not-for-Profit Operational Concerns Constituency <http://icannwiki.com/index.php/Non-Commercial_Operational_Concerns_Constituency>`_, ICANNin GNSO:n ei-kaupallisia domainien hallinnoijia (registrar) edustava alaorganisaatio.

OGG Vorbis
Äänitiedon pakkaustapa, sekä algoritmi että tiedostomuoto, joka on
suunniteltu sekä tehokkaammaksi että patentittomaksi vaihtoehdoksi MP3-muodolle.

OSS
Open Source Software, avoimen lähdekoodin ohjelmisto.

PLoS
`Public Library of Science. <http://www.plos.org/>`_ Järjestö, joka julkaisee tieteellistä kirjallisuutta verkossa ilmaiseksi.

PRH
`Patentti- ja rekisterihallitus. <http://www.prh.fi/>`_

P2P
Peer-to-peer, vertaisverkko.

RFID
`Radio Frequency Identification, <http://fi.wikipedia.org/wiki/RFID>`_ radiotaajuinen etätunnistus. Järjestelmä, jossa esineiden kulkua voidaan seurata niihin kiinnitettyjen tunnistesirujen avulla.

RIAA
`Recording Industry Association of America, <http://www.riaa.com/default.asp>`_ yhdysvaltalainen ääniteteollisuuden etujärjestö.

SCCR
Standing Committee of Copyright and Related Rights, WIPOn tekijänoikeuskomitea.

TACD
`Trans Atlantic Consumer Dialogue, <http://www.tacd.org>`_ amerikkalaisten ja eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen yhteenliittymä, joka pitää kuluttajansuojan puolta immateriaalioikeuspolitiikassa.

Wiki
Verkkosovellus, jolla kuka tahansa pääsee editoimaan Internet-sivua.
http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki

WIPO
`World Intellectual Property Organization, <http://www.wipo.int/>`_ immateriaalioikeuksia käsittelevä kansainvälinen elin, joka liittyi YK:hon v. 1974. WIPOssa on varsinaisina jäseninä 184 valtiota sekä tarkkailijajäseninä n. 250 kansalais- ym. järjestöä, mm. EDRi.

WSIS
`World Summit on Information Society. <http://www.itu.int/wsis/preparatory2/pc2/index.html>`_ Yhdistyneiden kansakuntien (YK) tietoyhteiskuntahuippukokous Genevessä 2003 ja Tunisissa 2005.

WTO
`World Trade Organization, <http://www.wto.org/>`_ v. 1995 perustettu 146 jäsenvaltiota käsittävä kauppajärjestö, jonka tavoitteena on auttaa tavaroiden ja palvelujen tuottajien, maahantuojien ja viejien liiketoimintaa.

ÄKT ry
`Ääni- ja kuvatallennetuottajat. <http://www.ifpi.fi/>`_ Suomessa toimivien äänitetuottajien kattojärjestö, jonka jäseninä on 22 levy-yhtiötä.